O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

Kazuistiky v onkologii, hematoonkologii a hematologii
vyšlo 14. 05. 2024
 

Získaná hemofilie A: onemocnění s nutností standardizované a současně individualizované terapie
MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Liečba získanej hemofílie A koncentrátom aPPC u polymorbidnej pacientky
MUDr. Adriana Kazimírová

Přehled klinických jednotek řazených pod nové skupinové označení „monoklonální gamapatie klinického významu“
prof. MUDr Zdeněk Adam, CSc. | prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Praktické zkušenosti s léčbou ravulizumabem v první linii léčby paroxysmální noční hemoglobinurie

Kazuistiky pacientů léčených ravulizumabem v první linii léčby paroxysmální noční hemoglobinurie
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Úspěšné použití ravulizumabu v první linii léčby inhibitorem komplementu u pacientky s paroxysmální noční hemoglobinurií
MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Léčba ruxolitinibem, ropeginterferonem alfa-2b a nakonec i jejich kombinací u mladé ženy s postpolycytemickou myelofibrózou
MUDr. Eva Drbohlavová

Syndrom obstrukce sinusoid / venookluzivní nemoc jater po alogenní transplantaci krvetvorby
MUDr. Jan Vydra, Ph.D.

Pirtobrutinib v léčbě nemocných s lymfomem z buněk pláště
doc. MUDr. David Belada, Ph.D

Léčba relapsu/progrese difusního velkobuněčného lymfomu režimem tafasitamab + lenalidomid
MUDr. Eduard Cmunt, CSc.

Ribociclib přidává čas
prof. MUDr. Petra Tesařová

Pacientka s high-risk triple negativním karcinomem prsu léčená ve spolupráci ROC a KOC
MUDr. Renata Koževnikovová

Efektivita a tolerance palbociclibu v léčbě starších nemocných s pokročilým HR+/HER2– karcinomem prsu
MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D., MHA

Sacituzumab govitekan v léčbě pacientů s karcinomem prsu – bezpečnostní profil přípravku a zvládání nežádoucích účinků spojených s léčbou
MUDr. Bibiana Vertáková-Krakovská, PhD. | MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Zkušenost s léčbou sacituzumabem govitekanem a doporučení pro profylaxi a management nežádoucích účinků
MUDr. Bibiana Vertáková-Krakovská, Ph.D.

Zkušenost s léčbou sacituzumabem govitekanem a doporučení pro profylaxi a management nežádoucích účinků
MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Trifluridin/tipiracil a dlouhodobá kontrola onemocnění u mladého pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem
MUDr. Marián Liberko | prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Osimertinib v terapii bronchogenního karcinomu plic
MUDr. Martina Gazdičková

Buprenorfin v léčbě onkologické bolesti
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Důraz na podpůrnou terapii onkologických pacientů z pohledu nutriční a metabolické stabilizace
MUDr. Kamil Bezděk

Lenvatinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu
MUDr. Lenka Ostřížková

 
 
 
 

 

     

Copyright © 2012 - 2024 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 20.05.2024 Na začátek strany