O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

Kazuistiky v onkologii, hematoonkologii a hematologii
vyšlo 28. 04. 2023
 

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost monoterapie enzalutamidem u staršího pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
MUDr. Tomáš Pokrivčák | MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Onkologická bolest léčená transdermálním buprenorfinem v monoterapii
doc. MUDr. Jitka Fricová Ph.D.

Onkologická bolest léčená buprenorfinem v monoterapii
MUDr. Gabriela Pazdrová

Úskalí volby vhodného opioidu pro onkologického pacienta
PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D. | PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Záleží na etiologii hepatocelulárního karcinomu při volbě systémové terapie?
MUDr. Marián Liberko | doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Léčba metastatického lobulárního karcinomu prsu kombinací inhibitoru aromatázy a ribociclibu
MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

Kam posouvá KEYTRUDA léčbu triple-negativního karcinomu prsu

Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu v roce 2023
MUDr. Vlastimila Čmejlová

Durvalumab v terapii bronchogenního karcinomu plic
MUDr. Martina Gazdičková

Kazuistiky pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic léčených Tagrissem
MUDr. Leona Koubková

Časově omezená terapie kombinací venetoklaxu a obinutuzumabu v první linii léčby chronické lymfocytární leukemie
MUDr. Dominika Écsiová | MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D. | MUDr. Petr Hoffmann, Ph.D.

Léčba relabované B-akutní lymfoblastické leukemie pomocí inotuzumab ozogamicinu
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Pacient s diagnózou mnohočetný myelom
Mgr. Zdeňka Zipser Rybaříková | MUDr. Daniel Janek

Klinické zkušenosti s podáváním substituční léčby imunoglobuliny u hematoonkologických pacientů
MUDr. Alexandra Jungová, Ph.D.

Léčba komplikované pravé polycytemie – od cytodeplece k ropeginterferonu
plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. | pplk. MUDr. Dominik Kutáč, Ph.D.

Ultomiris (ravulizumab) v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Současné možnosti léčby hemofilie A
MUDr. Věra Geierová

Přínos profylaktické aplikace koncentrátu VWF/FVIII u pacienta s typem 3 von Willebrandovy choroby
MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

ViiV Healthcare uvádí na český trh přípravky Vocabria a Rekambys, první dlouhodobě působící injekční léčivé přípravky k léčbě HIV

Léčba Castlemanovy choroby: od klasické chemoterapie po biologickou léčbu
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. | prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. | prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

 

 

     

Copyright © 2012 - 2023 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 28.04.2023 Na začátek strany