otevřít časopis on-line
O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině, které odpovídají odbornému profilu časopisu. Zaslaný příspěvek musí být určen výhradně k publikování v časopise ACTA MEDICINAE. Uveřejněná práce se stává majetkem vydavatelství a přetisknout její část nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen s uvedením původu.
Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy, eventuálně zkrátit rukopis, uzná-li to za vhodné
(v případě zkrácení rukopisu bude vyžádán autorův souhlas).
Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Rubriky časopisu a maximální rozsah příspěvků
1. Editorial
Komentář k význačným událostem či úvodník k tematickému profilu konkrétního vydání časopisu (jsou případně vyžádány redakcí). Maximální rozsah textu je 4000 úhozů, včetně mezer.
2. Původní práce
Přinášejí vědecké zpracování studované problematiky při obvyklé struktuře textu: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze, závěry. Text nesmí přesáhnout 16000 úhozů (včetně mezer), maximální počet literárních citací je 25, dokumentace může obsahovat 2 fotografie a 5 obrázků (tabulek, grafů atp.).
3. Metodické práce 
Redakce vítá uveřejňování podrobných metodických prací.

Zpracování rukopisu
Práce zasílejte v některém z běžně užívaných textových editorů. Při psaní rukopisu na počítači je třeba psát plynule, tzn., že klávesu ENTER lze používat pouze na konci odstavce. Rozlišujte důsledně znaky pro malé písmeno „el“ a číslici 1 (jednička), stejně tak pro O (velké písmeno „O“) a 0 (nula), důsledně je třeba odlišovat i závorky ( ) a lomítko /.
Zkratky používejte jen výjimečně, vždy je vysvětlete při prvním výskytu zkracovaného slova. Nepoužívejte zkratky
v názvu práce a v abstraktu.

Fyzikální a chemické hodnoty uvádějte v jednotkách SI (ČSN 01 1300).

Náležitosti rukopisu
1. Výstižný a stručný název práce;

2. Jméno a příjmení všech autorů včetně titulů a vědeckých hodností, pracoviště jednotlivých autorů;

3. Souhrn v češtině v rozsahu maximálně 15 řádků, který by měl vystihnout podstatu článku;

4. Vlastní text;

5. Seznam literatury;

6. Dokumentace
Práci je vhodné doplnit obrazovou dokumentací ve formě tabulek, grafů, schémat, vzorců, obrázků nebo fotografií. Tyto přílohy připojte volně na konec rukopisu v pořadí podle odkazů v textu nebo zašlete jako samostatnou přílohu. V textu označte místo, kam má být příloha zařazena (např. obr. 1). 

7. Adresa autora
Uveďte úplnou adresu pro korespondenci včetně PSČ a e-mailovou adresu.

Etické aspekty
Je-li referováno o pokusech na lidech, uveďte v části textu, který se zabývá metodikou, že studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. Zásadně neuvádějte jména nebo iniciály nemocných, nemocniční, protokolová, ošetřovací či evidenční čísla. K textu přiložte čestné prohlášení, že studie byla schválena etickou komisí.


Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: frantalova@actamedicinae.cz 

 

     

Copyright © 2012 - 2020 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 19.02.2020 Na začátek strany